مهاجرین تازه امریکایی شده

در طی ۱۰ سال گذشته ۶ میلیون و ۶ صدهزار نفر از بیش از ۲۷  کشور دنیا،  شهروند امریکایی  شدند. هر ساله در ۵۰ ایالت امریکا مراسم سوگند برای تازه واردین صورت می گیرد. بر اساس آخرین آمار، ۷۳۰ هزار نفر فقط در سال ۲۰۱۵، امریکایی شدند.

امریکا سرزمین بی عیبی نیست و از مشکلات زیادی برخوردار است ولی با وجود فرهنگ بازار آزاد و رقابت شدید برای منافع فردی، پیگیری آرزوها امکان پذیر است. مهمتر اینکه، چتر حمایتی بسیار گسترده و بی سر و صدایی نیز برای سالمندان و افرادی که بسیار فقیرند ایجاد کرده اند.

Choosing to Become an American

https://www.theatlantic.com/photo/2017/01/Choosing-to-Become-an-American/509627/

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2015/recent-developments-in-international-migration-movements-and-policies_migr_outlook-2015-4-en#page1

More from مرد روز
طراحی های بامزه ولی بیرحم یک هنرمند روس
طراحی های هنرمند روس Anton Gudim هم بیرحم هستند هم بامزه … تصاویری که...
Read More