کشتی گیری بسیار خشن امریکایی

JC Rotten with his manager, Jason Saint, and merch girl outside the 2015 CCW King of the Coliseum

در همه کشورها می توان نشانه های از رفتار افراطی و خشونت آمیز را یافت. میل به خشونت در شهرهای کوچک امریکا و بویژه در قسمت های درونی و به قول خودشان « غرب وحشی» نمود بیشتری دارد. مهاجرین اولیه امریکا ناگزیر بودند با خشونتِ طبیعت و شرایط ناامن و تک افتاده، خود را وفق دهند. جمعیت های کوچک کشاورز در سرزمین وسیع و بکر امریکا بدون حمایت نیروی انتظامی، مدرسه یا کلیسای سراسری توانست خودش را پابرجا نگه دارد.

برای همین حق داشتن اسلحه، و انواع مذاهب و فرقه های عجیب، مدام در امریکا به عرصه ظهور می رسد. کشتی گیری مرگبار death match  از جمله این فرقه های تفریحی امریکا است که عکاس امریکایی Marc McAndrews مثل همیشه در به تصویر کشیدن شان موفق بود.

04_randiwest_057-651x488

05_meanmitchpage_048-651x488

11_joshcranejohngray_016-525x700

150727140901-10-cnnphotos-american-ultra-violence-restricted-super-169

 

p_00056661

Masada cuts the forehead of Jun Kasai with a piece of glass while the audience moves in for a closer look at the 2014 CZW Tounramant of Death

Kongo Kong stands backstage at the 2014 IWA Mid South King and Queen of the Death Match. Mean Mitch Page is visible packing up in the background

The Hicks twins at the 2015 CCW King of the Coliseum. The twins are starting their careers as the "Beat Down Clan".

Wrestler Adam Bueller backstage after his match at the 2015 IWA Mid-South Royal Weekend of Death. His chest wound was superglued back together.

The audience cheering at the 2015 IWA Mid-South Royal Weekend of Death

Randi West's back at the 2015 IWA Mid South Royal Weekend of Death

19_matttremont_czw2016_020

Sage Sin Superme backstage at the 2015 IWA Mid South Royal Weekend of Death

http://www.marcmcandrews.com/american-ultraviolence/

More from مرد روز
جبران کم خوابی با خوابیدن بیشتر در آخر هفته ها
این روزها بسیاری از افراد در طول روزهای هفته، برای خوابیدن وقت...
Read More