سکس برای مردان فقط تخلیه جنسی نیست

rs-20001-20140131-silkroad-x1800-1391200423

مدتها است که در فرهنگ عمومی بشر انواع ادعاها و حتی تهمت ها را به مردان و رفتار جنسی شان نسبت می دهند. سکس برای مردان آنطور که مدام گفته می شود فقط تخلیه جنسی نیست چون خودمان به راحتی قادر به انجام آن هستیم. سکس برای مردان، مزه یک پیروزی و به زیر! کشاندن زنان نیست چون معتقدیم زنان با می خوابند چون دوست دارند کنار ما باشند. ما برده فرمان غریزی برای ساختن لشکری از بچه های قد و نیم قد نیستیم و اکثر زنان می دانند که خیلی مراقبیم این اتفاق نیفتد. پس واقعا سکس برای ما مردان چه معنایی دارد؟

به ما مردان از نوجوانی تفهیم شده است که ما همیشه سکس می خواهیم و زنان نیز بر این باورند اما واقعیت این است که ما عملا نمی توانیم به پیشنهاد سکس جواب رد بدهیم چون فکر می کنیم واکنشی مردانه نیست. چون  یقین داریم که زنان فکر خواهند کرد که ما باید مشکلی داشته باشیم که جواب رد می دهیم. اما اگر این پیشفرض ها و درخواست های تربیتی و سنتی نبود ما مردان هم می توانستیم بدون هیچ ملاحظه ای بگوییم که ما همیشه آماده نیستیم. اما متاسفانه در بیشتر موارد نمی دانیم و یاد نگرفتیم و مجاز نمی یابیم که بگوییم نه …

 بله مدام می خواهیم در حین سکس، زن خودش را گم کند. غرق شود. مست شود و کنترلش را از دست بدهد. اما این حالت یک پیروزی دو طرفه است. این تسلط و کنترل، نیتی جز لذت بخشی بیشتر به زنان ندارد.

موفقیت جنسی، بزرگترین هدیه ایی است که حیات به ما  مردان می دهد. از شهرت و ثروت و قدرت جسمی هم بهتر است. اما اگر مرد جنسی موفقی نباشیم پریشان و افسرده و ضعیف خواهیم بود. برای همین هدف اساسی ما این است که از نظر جنسی، زنان از ما راضی باشند. این یعنی توجه و مسئولیت و حمایت که یک خصلت قوی مردانه است.

این زنان هستند که شاهد ابراز وجود جنسی ما، در خصوصی ترین حالت ما هستند. آنها در خلوت و از نزدیک می بینند که نیت ما چیست؟ برای همین زنان بهتر است مدام ما را در آن لحظات ببینند تا تشخیص و تعریف عادلانه تری از سکس مردان داشته باشند.

 

What Sex Means to Men: 6 Deep Dark Secrets – Scott Alden
http://www.thedatereport.com/dating/sex/587-what-sex-means-to-men-6-deep-dark-secrets/

More from ماهان طباطبایی
کرونا، تقویم و قبل و بعد
هر کشوری برای خودش در طول تاریخ، حوادث و اتفاقات بزرگی دارد...
Read More