ماه می داند انسان بودن یعنی چه … بی ثبات، تنها و نصفه نیمه

Painting by Owen Gent

به خودم وعده دادم به جای اینکه توقع دیگران را براورده سازم به فکر عملی ساختن ایده آل های خودم باشم. ریچارد رایت

I am inclined to satisfy the claims of my own ideals rather than the expectations of others – Richard Wright

Artwork by Matthew Grabelsky
Artwork by Matthew Grabelsky

من عاشق زمین و اسمان اطرافش هستم. هر چیزی که او لمس می کند و هر کلمه ای که آن مرد بر زبان جاری می سازد. عاشق قیافه اش، اعمالش و همه وجودش هستم – امیلی برونته

I love the ground under his feet, and the air over his head, and everything he touches and every word he says. I love all his looks, and all his actions and him entirely and all together – Emily Brontë

 Painting by Ditte Ejlerskov r
Painting by Ditte Ejlerskov

 ماه می داند انسان بودن یعنی چه … بی ثبات، تنها و نصفه نیمه –  طاهره مافی

The moon understands what it means to be human. Uncertain. Alone. Cratered by imperfections — Tahereh Mafi

Painting by Abetz & Drescher
Painting by Abetz & Drescher

برای اینکه یکی را فراموش نکنی خاطرات بیشمار با او بساز. هر چقدر ماجرا برای فراموش کردن بیشتر باشد مدت زمان بیشتری طول می کشد تا او را فراموش کنی

Another way to remember someone is to create more memories with that person. The more there is to forget, the longer forgetting takes  — Jeffrey Cranor and Joseph Fink

13901342_1052308901485702_1228975210189728068_n
Painting by Hermann Reimer

دنیا همه آدمها را می شکند. بعد از آن، بعضی ها قوی تر از قبل می شوند، درست از همانجایی که شکسته شدند – ارنست همینگوی

The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places — Ernest Hemingway

منبع یادداشت ها و تصاویر

http://www.artparasites.com/

More from سعید داورپناه
زنان جوان غربی، نمی دانند از عشق چه می خواهند؟
خانم دکتر لسلی بل در کتابش «Hard to Get» مدعی شده است...
Read More