ارباب و خدمتکار

عکاس آلمانی الاصل ساکن لندن Julia Fullerton-Batten مهمترین جوائز عکاسی پرتره را نصیب خود ساخته است. شخصی ترین کارهایش، تصویربرداری از نگرانی های دوره نوجوانی خودش به عنوان یک دختر متعلق به والدین از هم جدا شده را به زیباترین شکلی تجسم کرده است. برای BMW  و شرکت های بزرک عکس تبلیغاتی ساخته است.

در این میان، گاهی نیز به موضوعاتی پرداخته است نظیر سفری که به کره جنوبی داشت تا حالت زیبا ولی تسلیم پذیر زن آسیای شرق دور را به تصویر بکشد. یکی از آنها مجموعه « ارباب و مستخدم» است که توانست رویایی اشرافیت و تجمل را با نشان دادن سردی، محتاج و حریص بودن اربابان را در رابطه با مستخدمین شان نشان دهد.

Julia-Fullerton-Batten-The_Ladys_Maid-600x449

Julia-Fullerton-Batten-The_Butler_and_the_Princess-600x449

Julia-Fullerton-Batten-The_Scullery_Maid-600x449

Julia-Fullerton-Batten-The_Footman-600x449

Julia-Fullerton-Batten-The_Maids_Duty-600x449

Julia-Fullerton-Batten-The_Housemaid-600x449

http://www.juliafullerton-batten.com/small.html

More from سعید داورپناه
سه درخواست مردانه
ما مردان عقل مان فقط در چشم مان نیست بله درست است...
Read More