مردان در مقابل زنان جذاب، هوش و حواس ندارند

30-Facts-about-Guys-That-Can-Help-You-Read-His-Mind

بررسی های انجام شده در کتاب« روانشناسی اجتماعی و جذابیت» می گوید با وجود اهمیتی که زنان و مردان برای هوش قائل هستند ولی مردان در حین صحبت با یک زن جذاب، درک و هوش شان کمی مختل می شود ولی چرا؟

یدر آزمایشات گوناگون، ابتدا به مردان شرکت کننده در سنجش ها، سئوالاتی که مربوط به توانای هوش و خردمندی است می دادند و بعد آنها را برای دقایقی با زنان جذاب روبرو می کردند. وقتی که دوباره همان نوع سئوالت به آنها داده می شد متوجه شدند که درک و شعور مردان بعد از ملاقات زنان جذاب به طور کوتاه مدت، تقلیل یافته است.

محققین دلیلش را واکنش ساده و غریزی مردان می دانند که محور آن، تلاش مردان برای تحت تاثیر قرار دادن زنان جذاب است. ما مردان یک برنامه ریزی غریزی بنیادی داریم که حداقل در برخورد اول، از هیچ فرصت ابراز تمایل  غافل نشویم.

مردان، به دلیل تمرکز و تلاش بیش از حدِ شعورشان برای جلب توجه زنان جذاب، تقریبا همه موتور ذهنی شان را صرف این نیت می کنند. به عبارت دیگر همه هوش و حواس شان صرف برانگیختن توجه زنان می شود و به نوعی برای مدت کوتاه، ذهن شان داغ می کند.و نیاز به استراحت و پرهیز از دقت و  تمرکز  دارند.

خوشبختی اصلی این است که تاثیر فوق بسیار کوتاه مدت است.

 

Does Talking to an Attractive Woman Make Men Dumber?
https://www.psychologytoday.com/blog/dating-and-mating/201605/does-talking-attractive-woman-make-men-dumber

Men lose their minds speaking to pretty women
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/6132718/Men-lose-their-minds-speaking-to-pretty-women.html

Hot Women Make Men Dumb and Dumber

IMAGE SOURCE
http://www.lovepanky.com/women/understanding-men/facts-about-guys

 

More from ماهان طباطبایی

رابطه بین مرگ و سکس

در وصف سکس و تاثیرش مدام حرف زده می شود ولی آیا...
بیشتر بخوان