مرد بودن خیلی سخت است

اعتقاد عمومی همیشه این بوده است که مرد بودن در این دنیا یک نعمت است. اما زندگی به همراه فرصت هایی که عرضه می کند با خود ناگواری هایی نیز بر ما تحمیل می سازد.

لیست اعمالی که شدیدا به ضرر مردان است و در بسیاری موارد حتی انگیزه و نیت بدی هم در آن وجود ندارد بسیار طولانی است. از خشم ناگهانی منجر به زد و خورد تا ترس از بیکار شدن تا مشروبخواری و سریع رانندگی کردن و …

ما مردان برای اینکه پول بیشتری به دست بیاوریم به هر در و دیواری می زنیم. هر ریسکی را به جان می خریم. کارهای در شیفت های طولانی غیرعادی را به عهده می گیریم. برای کار به درون معادن تا میان جنگ و زندگی ملوانی در درون دریاها کشیده می شویم.

سیگار و مشروب و دعوا و رقابت ما را به سرانجام پرهزینه سوق می دهد. زندان های جهان پر است از ما مردان… تستوسترون همیشه ما را بدون حساب و کتاب نگه می دارد و همه عمر باید بهایش را بپردازیم.
قسمت بزرگی از زندگی بزرگسالانه ما درگیر جستجو و توجه به میل جنسی است. برای ما از نوجوانی تا حوالی ۵۵ سالگی دستیابی به سکس خیلی مهم است و برایش وقت و انرژی و هزینه زیادی متقبل می شویم.

موسسات حامی مردان نیز یا وجود ندارد یا اگر هم باشند قصد شان برانگیختن نفرت و پیدا کردن مقصر برای مشکلات مان است تا مشاوره و حمایت …

در مجموع هم عمر کمتری می کنیم و هم بیماری های زیادی بعد از میانسالی به سراغ مان می آیند و این همه، وقتی است که جوانمرگ نمرده باشیم.  اعتیاد و خودکشی، ریسک، بلوف زدن و رقابت های الکی ما را می کشد. فلج می کند و سکته قلبی می دهد.

The 7 Worst Things About Being a Male

The psychological burdens of carrying around a Y chromosome
https://www.psychologytoday.com/blog/sex-murder-and-the-meaning-life/201201/the-7-worst-things-about-being-male

References

Bank, B. J., & Hansford, S. L. (2000). Gender and friendship: Why are men’s best same-sex friendships less intimate and supportive? Personal Relationship, 7, 63-78.

Barbee, A. P., Cunningham, M. R., Winstead, B. A., Derlega, V. J., Gulley, M. R., Yankeelov, P. A., & Druen, P. B. (1993). Effects of gender role expectations on the social support process. Journal of Social Issues, 49, 175-190.

Becker, D.V., Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Blackwell, K.C., & Smith, D.M. (2007). The confounded nature of angry men and happy women. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 179-190.

Clark, R.D., & Hatfield, E. (1989). Gender differences in receptivity to sexual offers. Journal of Psychology and Human Sexuality, 2,39-55.

Daly, M. & Wilson, M. (1988). Homicide. New York: Adine de Gruyter.

Kenrick, D.T. (2011). Sex, Murder, and the Meaning of Life: A psychologist investigates how evolution, cognition, and complexity are revolutionizing our view of human nature. New York: Basic Books.

Kenrick, D.T., & Sheets, V. (1994). Homicidal fantasies. Ethology and Sociobiology, 14, 231-246.

Geary, D.C. (1998). Male, Female: The evolution of human sex differences. Washington, D.C.: APA Books.

Griskevicius, V., Goldstein, N., Mortensen, C., Cialdini, R.B., & Kenrick, D.T. (2006). Going along versus going alone: When fundamental motives facilitate strategic (non)conformity. Journal of Personality and Social Psychology, 91, 281-294.

Griskevicius, V., Tybur, J.M., Gangestad, S.W., Perea, E.F., Shapiro, J.R., & Kenrick, D.T. (2009). Aggress to impress: Hostility as an evolved context-dependent strategy. Journal of Personality & Social Psychology, 96,980-995.

Kenrick, D.T., & Sheets, V. (1994). Homicidal fantasies. Ethology and Sociobiology, 14, 231-246.

Li, Y.J., Kenrick, D.T., Griskevicius, V., & Neuberg, S.L. (2012). Economic biases in evolutionary perspective: How mating and self-protection motives alter loss aversion. Journal of Personality & Social Psychology.

Maner, J.K., Kenrick, D. T., Becker, D.V., Robertson, T.E., Hofer, B., Neuberg, S.L., et al. (2005). Functional Projection: How Fundamental Social Motives Can Bias Interpersonal Perception. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 63-78.

Sundie, J.M., Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Tybur, J., Vohs, K., & Beal, D.J. (2011). Peacocks, Porsches, and Thorsten Veblen: Conspicuous consumption as a sexual signaling system. Journal of Personality & Social Psychology, 100, 664-680

Wilson, M. & Daly, M. (1985). Competitiveness, risk-taking, and violence: The young male syndrome. Ethology and Sociobiology, 6, 59-73.

image source

http://forum.bodybuilding.com/showthread.php?t=162284261

More from مرد روز
ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ
مدتی است از انتشار کتاب «ریشه‌های سکس در ماقبل تاریخ» نوشته زوج...
Read More