بعضی از مردان جرئت لازم را ندارند

همه ما در مراحل زندگی، مدام با تصمیمات و انتخاب هایی روبرو می شویم که هر کدام شان می تواند وضعیت زندگی ما را کاملا دگرگون کند. به همین دلیل جرئت و جسارت در تصمیم گیری، نشانه معتبری برای مردانگی است.

متاسفانه بعضی از مردان جرئت لازم را ندارند. آنها همه عمر از شغل شان و نوع تحصیلی که انتخاب کرده اند ناراضی هستند. ریسک نمی کنند. بلندپروازی ندارند. از اشتباه می ترسند و همیشه یک دلیل به غیر از خودشان، مسئول کم آوردن ها و بدبختی های شان است.

این نوع افراد جرئت ندارند بپذیرند هر تصمیمی ممکن است اشتباه باشد چون پذیرش شکست، اشتباه و جواب رد گرفتن با روحیه ضعیفی که دارند همخوانی ندارد. پذیرش شکست نوعی شجاعت می طلبد و مشخصه اصلی اش این است که هویت استوار و قابل اعمادی برای خود قائل باشند.

این نوع افراد مثلا در محیط اجتماعی و گردهم آیی های دوستانه اهل پیشنهاد دادن نیستند. سلیقه خودشان را و نیت خودشان را به طور آشکار بروز نمی دهند. به دوستان شان فیلم خوب، سفر جالب، قهوه خانه دنج پیشنهاد نمی دهند. آنها می ترسند که سلیقه شان مورد پسند نباشد. این نوع افراد ترجیح می دهند از بقیه، مدام پیروی کنند ولی در درون ذهن شان، همیشه متعجب هستند که چرا هیچکس قدر شان را نمی داند و بهای کافی به آنها نمی دهد.

آنها دست بر قضا، اگر در یک جمع با دختری که برای شان دوست داشتنی به نظر برسد سریع به این نتیجه می رسند که طرف، دست نیافتنی است و راه حل شان معمولا  پناه بردن به افکار منفی نسبت به فرد مزبوراست.

آنها در درون و خلوت خودشان، تصور خوشایند و جذابی از خودشان ندارند. برای همین جرئت  ابراز وجود ندارند.

این نوع مردان، معمولا ناکامی شان را به چیزهای نسبت می دهند که ندارند یا فکر می کنند ندارند. قاطعانه باور دارند یا باید بسیار جذاب و اجتماعی باشند یا خیلی پولدار… آنها قادر به دیدن بخش بزرگی از دختران و زنان جامعه شان نیستند که برای شان اصالت های دیگری به جز پول و قیافه مردان، وجود  دارد.

 

خصلت های مردان ذلیل

Which Sex is Playing a Higher Stakes (Reproductive) Game?

https://www.psychologytoday.com/blog/the-how-and-why-sex-differences/201101/which-sex-is-playing-higher-stakes-reproductive-game

7 Low Status Behaviours You Need to Stop Right Now

http://www.wayofthegentleman.net/7-low-status-behaviours-you-need-to-stop-right-now/

Why are so many middle-aged men committing suicide?http://www.telegraph.co.uk/men/active/mens-health/11423068/Why-are-so-many-middle-aged-men-committing-suicide.html

Image source

http://www.wikihow.com/Make-Decisions

 

More from ماهان طباطبایی
یک نوع قضاوت در باره امریکایی‌ها
مجله نیویورکر از یک نویسنده هندی الاصل امریکایی « کاران ماهاجان» خواسته...
Read More