آئین مرد شدن در یک قبیله افریقایی

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6iKRy02APwHKVELLT9TOBLhoKeyNYs2mCLgAly_UpU5CvAmlMhPAbGyunU0io-Pp1g

قوم Pokot جمعیت حدود 600 هزار نفری دامدار در کشور کنیا هستند که همه زندگی شان به نگهداری و پرورش گاو، گوسفند، بز و شتر مربوط است. مردان جوان بین 18 تا 20 ساله برای اثبات مردانگی باید در حضور مردان و زنان قبیله، در طلوع آفتاب در یک حرکت نمایشی  یک گاو نر را شکار کنند و به اعضای روستا هدیه دهند.

مراسم که بومی ها از آن با عنوان Sapana یاد می کنند تا مادامیکه خانواده وی قادر نباشند یک راس گاو را برای مراسم هزینه کنند عبور به مرحله مردانگی شان تا سن 30 سالگی نیز می تواند تاخیر داشته باشد. مردان جوان فقط پس از این مراسم اجازه دارند همسر اختیار کنند و در جلسات مردان و ریش سفیدان قبیله نیز شرکت کنند.

روستاهای دامدار قوم فوق که 3 ساعت با نایروبی، پایتخت کنیا فاصله دارد شاهد مهاجرت مردان جوان به شهرها هستند و این نوع مراسم هر ساله کمتر در آنها برگزار می شود. مرد جوان در پایان مراسم و بعد از تقسیم گوشت گاو بین اهالی روستا، همه بدنش توسط  محتویات شکمبه گاو نیز آذین می شود.

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6vFhPGyF5T1BF4RO92jnYUN8MynnG0gDDJ882itP76nbHsGIYk1GqYrJCnLuEOef9A

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6vJuW75nTOW_D8MwwdIH6Swj_ZiqT0d6b56tH4XWfi4xKkib_NShRWrYhyNC191sIw

Q_R5ChVKlRml3tKGh9ARACvmLQUjOWguje0QU7Sd12vHaOACZ6ZEEu-GXhEx8NEhLWaDBmlcL4jE1Q07zIE0AsR7xeH902ZokTcUk500I7i2jNfb-G-ORYrSEmrPmG_g

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6g-oW8ta6Rfk6gCrKA8tyBge1qr1ed1w8Qs-0gqgXFxbkp7atLF7V43-2IFvojw-Iw

سیستم دامداری و چوپانی در این قوم باعث شده است زنان نقش نیرومندی در جامعه نداشته باشند. برای همین مردان با هر فاصله سنی و به هر تعداد که ثروت شان اجازه می دهد می توانند همسر اختیار کنند. زنان این قوم ختنه می شوند. بعد از مرگ مرد خانه، دارایی اش یا بین قبیله پخش می شود و بدهکاری اش به مردی محول می شود که سرپرستی همسرو فرزندان متوفی را بر عهده می گیرد.

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6iY4SzNqAkvgBdpGaEgmxC0CjVEcNZ4eXOg_ypx4vtWJORkhOCH-0GSa3cLSbUFVyA

e9hyHkaRFZdDV_jLZuTS6paSgIkXQhZKd-Nq2nNN2cUn9E4qjWBpW0x-n1bL4kDJX9Zf6rOJBenUZFDv_6e8wg

مقر خداهای اصلی شان که همان باران و خورشید است در کوه Mtelo است به نام که محل تردد نیروهای جادویی و غیبی است. دنیای شان به دو مکان بالا که مقر خدایان است و پایین که محل زندگی خودشان و دام شان است تقسیم شده است. یک خدای واسطه هم دارند که تماس بین خدایان و انسان را هموار می کند.

آنها معتقد به بازگشت دوباره به زمین هستند برای همین محل پرستش و دعاهای شان کوه Kadam مربوط به حیات دوباره است ولی
وظیفه مذهبی مردم این است که برای خوشبختی و رونق از طریق نگهداری و افزایش دام بکوشند. بخش اعظم آئین ها و مراسم با آمدن مسیحیت به منطقه، حذف یا با آئین دین سفیدپوستان درهم آمیخته شده است.

 

Rites of manhood – photo documentary by 
https://widerimage.reuters.com/story/rites-of-manhood

Kenya. Pokot. The rite of initiation: ‘Sapana’

http://www.southworld.net/kenya-pokot-the-rite-of-initiation-sapana/

Pokot – Religion and Expressive Culture

http://www.everyculture.com/Africa-Middle-East/Pokot-Religion-and-Expressive-Culture.html

Rites of manhood
https://widerimage.reuters.com/story/rites-of-manhood

 

More from مرد روز
سه آزمایش ساده برای شناخت سلامت جسمی
همه ما در دوره های مختلف زندگی و به دلایل مختلف رو...
Read More