پدر قهرمان در جمع تماشاگران مسابقه بیسبال امریکایی