وقتی انجمنِِ «ما سکس نمی خواهیم» رژه می روند

بعضی از انسانها یا اصلا میل جنسی ندارند یا بسیار کم است که از آنها با عنوان Asexuality نام می برند که بین 1 تا 2 درصد افراد هر اجتماعی را شامل می شود. این گروه  از افراد با افزایش دانش بهداشت، پی برده اند که می توانند انسان معمولی سالمی باشند بدون آنکه میل جنسی داشته باشند. سایت و مجله و رژه سالانه هم دارند و حتی پرچمی نیز برای خود تهیه دیده اند.

asexual.jpg.size_.xxlarge.promo_

asexual_pride

ASEXUAL-729-620x349

asexuality_news

1005253_10201150026263563_1885058956_n

7712772236_199b857e06_b

asexual

CIm0PT_WsAA8OPu

 

When Men Suffer Low Sex Drive

https://www.psychologytoday.com/articles/200303/when-men-suffer-low-sex-drive

http://www.healthline.com/health/low-testosterone/conditions-that-cause-low-libido#Overview1

https://en.wikipedia.org/wiki/Asexuality

http://www.asexuality.org/home/

 

More from مرد روز
بهار برابر در سیاره کج مبارک
سیاره کوچک ما در حین چرخیدن شبانه روزی، چون کمی کج به...
Read More