ترانه ای که به دنیای سپهری نزدیک شد

گرو موسیقی دایره

سهراب سپهری دنیای ویژه ای در اشعارش آفرید. دنیای آرام و بی نیازی که سرشار از درنگ و تنهایی بود. شاید برای همین، ساختن ترانه ای از اشعارش، راحت نیست. ولی انگار گروه موسیقی «دایره»  توانست به دنیای سپهری نزدیک شود.

گروه موسیقی دایره در فیسبوک

 • آزاد

  بیچازه سپهری! نمیدانستم اینقدر قر و قاطی بوده

 • اشرف

  خرامان خرامان راه رفتنش و لبخندی که تو صورتش داره به سپهری و جنس حرفهاش می خورد

 • مهدی

  چه درونم تنهاست

 • قبل از این آقای اصفهانی به زیبایی به دنیای سپهری نزدیک شده بود،
  شب سردیست و من افسرده
  راه دوریست و پایی خسته..
  می کنم تنها از جاده عبور..
  دور گشتند ز من آدمها..
  سایه ای از پسِ دیوار گذشت…
  غمی افزود مرا بر غمها..