حمله شیمیایی به فرزندان ایران بعد از کشتن پیروز

حکومت اسلامی قرار رسمی و آشکار دارد که به هر شکل جنایتکارانه ایی سه بنیان اصلی نهضت اخیر مردم ایران یعنی زن زندگی آزادی را در همان قدم های اولیه منهدم کند.

آزادی» را همه می دانیم که ۴۴ سال است از کشور محروم کرده اند و روز به روز تسلط استبدادی شان را سعی می کنند گسترش دهند«.

برای حمله به «زندگی» وقتی متوجه عشق شهروندان ایران به پیروز شدند در قدم اول از کمبود بودجه برای نگهداری اش گفتند. بعد که دیدند قدرتمند شدن پیروز عملا و رسما نماد زندگی جدید مردم ایران شده است با بیرحمی همیشگی، جانش را گرفتند.

حکومت مخوف اسلامی در قدم جنایتکارانه بعدی با حمله به «زن» آینده کشور، دختران دانش آموز را مورد هدف قرار داد تا یکی دیگر از بنیان های جنبش زن زندگی آزادی را با رعب و وحشت تمام زمینگیر کند.#حمله_شیمیایی_به مدارس_دخترانه
#کشتن_پیروز
#زن_زندگی_آزادی

More from مرد روز
منت‌کشی و ترازوی عشق نابرابر
حدود دو ماه می شود که با دختر خانومی ارتباط دارم. در...
Read More