افکار منفی که بر روی ذهن ما حک شده است

ThinkstockPhotos-166372759

روانشناسان و متخصصین عصب شناسی معتقدند مغز قابلیتی دارد به اسم  neuroplasticity که قادر است بر اساس رفتار و احساسات جدیدی که در پیش می گیریم خودش را تطبیق دهد. به عبارتی دیگر مغز ما با ترمیم  یاخته های عصبی می تواند مدام خصلت های جدید برای ما درست می کند. مزیتی که ما را قادر می سازد  خصلت های منفی خودمان را نادیده بگیریم.

احساس گناه

احساس گناه را از کودکی می آموزیم: « آدمها دارند از گرسنگی هر روز می میرند و تو دست به غذایت هم نزدی» یا « همه زندگی ام را نثار شما کردم و حالا از من ایراد هم می گیری؟»
 
پیامی که در ضمیر ما حک می شود این است که یک چیزی در ما معیوب است. باعث زمینگیر شدن ما می گردد. احساس بدی خواهیم داشت از اینکه، زندگی شخصی خوب و آرامی نداریم و …

برای مقابله با گناهانی که عادت های منفی در ما ایجاد می کنند یادمان باشد مدام به خودمان تذکر دهیم:« افکار منفی ما باعث اذیت دیگران نمی شود. این عمل ما است که می تواند برای دیگران ناراحتی ایجاد کند»

مقایسه منفی خود با دیگران

معمولا یا با آنها که وضع شان از ما بهتر است خود را مقایسه می کنیم یا آنها که اوضاع شان به مراتب از ما بدتر است.

ولی یادمان می رود که با این کار، هویتِ درونی خودمان را با شکل بیرونی و قابل روئیت دیگران مقایسه می کنیم. مشکل از اینجا شروع می شود که ما واقعاً نمی دانیم در درون تک تک آدم های موفق و بهتر از ما! چه می گذرد؟

یک تحقیق علمی نشان داده است که میلیونرهای مرکز تکنولوژی امریکا در«سیلیکان ولی» از تشویش، رشک و حسد بیشتری برخوردارند چون می دانند چه همسایه های ثروتمندتری در منطقه شان زندگی می کنند.

شکی نیست که همیشه می شود یک نقطه ضعف نظیر قیافه و ظاهر، توانایی فیزیکی یا کمبود موقعیت شغلی در خودمان بیابیم. اما مقایسه، فشار روحی زیادی بر روی تک تک ما خواهد گذاشت چون شرایط هیچ کدام مان مشابه نیست و مقایسه معقولی نخواهد بود.

فراموش می کنیم و یا شاید خبر نداریم بسیاری از ستاره های دنیای سرگرمی ها، می توانند بدن زیبا داشته باشند چون مربی ورزش خصوصی، آشپز خصوصی و راهنمای زندگی مخصوص خود دارند.

بهترین مقایسه در باره خودتان می تواند این باشد که بفهمید نسب به سال گذشته چقدر فرق کرده اید.

ادامه در مقاله زیر

احساس بازنده بودن

 

The 6 Mental Health Habits That Kill Your Confidence

https://www.psychologytoday.com/blog/the-mindful-self-express/201509/the-6-mental-health-habits-kill-your-confidence

Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. Cognition And Emotion, 4, 81-127.

Pollak, S. D., & Tolley-Schell, S. A. (2003). Selective attention to facial emotion in physically abused children. Journal of Abnormal Psychology, 112, 323–338.

Flett, G. L, Hewitt, P. L, Heisel, M. J. (2014). The destructiveness of perfectionism revisited: Implications for the assessment of suicide risk and the prevention of suicide. Review of General Psychology, 18, 156-172.

Collins, R. L. For Better or Worse: The Impact of Upward Social Comparison on Self-Evaluations. Psychological Bulletin 119 (1995).

منبع تصویر
http://mysuccesslab.com/wp-content/uploads/2015/09/ThinkstockPhotos-166372759.jpg

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

پدرانِ در نقش مادران شیرده

پروژه شیردهی به فرزندان از جملهِ آموزشِ های اجتماعی است که نسل...
بیشتر بخوان