افکار منفی که بر روی ذهن ما حک شده است

ThinkstockPhotos-166372759

روانشناسان و متخصصین عصب شناسی معتقدند مغز قابلیتی دارد به اسم  neuroplasticity که قادر است بر اساس رفتار و احساسات جدیدی که در پیش می گیریم خودش را تطبیق دهد. به عبارتی دیگر مغز ما با ترمیم  یاخته های عصبی می تواند مدام خصلت های جدید برای ما درست می کند. مزیتی که ما را قادر می سازد  خصلت های منفی خودمان را نادیده بگیریم.

احساس گناه

احساس گناه را از کودکی می آموزیم:« آدمها دارند از گرسنگی هر روز می میرند و تو دست به غذایت هم نزدی» یا « همه زندگی ام را نثار شما کردم و حالا از من ایراد هم می گیری؟»

بسیاری از ما، احساس گناه را به دوران بزرگسالی هم می آوریم و در درون هویت مان نقش می بندد. پیامی که در ضمیر ما حک می شود این است که یک چیزی در ما معیوب است. البته گناه می تواند احساس مثبتی هم باشد و کمک کند که با نیت قبلی، هم دیگران را اذیت نکنیم و در ضمن مرام و ارزش های که باور داریم را زیر پا نگذاریم.

اما احساس مدوامِ گناهکار بودن، اصلا مفید نیست. باعث زمینگیر شدن ما می گردد. گناه می تواند بازدارنده لذتی باشد که می توانیم در نتیجه سختکوشی های خود داشته باشیم. یا باعث ایجاد این حس شود که به اندازه کافی به دیگران کمک نکردی یا احساس بدی داشته باشی از اینکه زندگی شخصی خوب و آرامی داری و …

برای مقابله با گناهانی که عادت های منفی در ما ایجاد می کنند یادمان باشد مدام به خودمان تذکر دهیم:« افکار منفی ما باعث اذیت دیگران نمی شود. این عمل ما است که می تواند برای دیگران ناراحتی ایجاد کند»

مقایسه منفی خود با دیگران

معمولا یا با آنها که وضع شان به نظر بهتر می آید خود را مقایسه می کنیم یا آنها که اوضاع شان به مراتب از ما بدتر است. طبیعتا احساس بد و خوب ما نیز در مدار همان مقایسه ها می چرخد.

ولی یادمان می رود که با این کار، هویتِ درونی خودمان را با شکل بیرونی و قابل روئیت دیگران مقایسه می کنیم. مشکل از اینجا شروع می شود که ما واقعاً نمی دانیم در درون تک تک آدم های موفق، ثروتمند و مثلا مشهور چه می گذرد؟

یک تحقیق علمی نشان داده است که میلیونرهای مرکز تکنولوژی امریکا در«سیلیکان ولی» از تشویش و غصه بیشتری برخوردارند چون می دانند چه همسایه های میلیاردری در منطقه شان زندگی می کنند.

شکی نیست که همیشه می شود یک نقطه ضعف نظیر قیافه و ظاهر، توانایی فیزیکی یا دستاوردهای شغلی در خودمان بیابیم. مقایسه، فشار روحی زیادی بر روی تک تک ما خواهد گذاشت چون شرایط هیچ کدام مان مشابه نیست و مقایسه معقولی نخواهد بود. فراموش می کنیم و یا شاید خبر نداریم بسیاری از ستاره های دنیای سرگرمی ها، می توانند بدن زیبا داشته باشند چون مربی ورزش خصوصی، آشپز خصوصی و راهنمای زندگی مخصوص خود دارند.

بهترین مقایسه در باره خودتان می تواند این باشد که بفهمید نسب به سال گذشته چقدر فرق کرده اید؟

ادامه دارد

The 6 Mental Health Habits That Kill Your Confidence

https://www.psychologytoday.com/blog/the-mindful-self-express/201509/the-6-mental-health-habits-kill-your-confidence

Fischer, K. W., Shaver, P. R., & Carnochan, P. (1990). How emotions develop and how they organise development. Cognition And Emotion, 4, 81-127.

Pollak, S. D., & Tolley-Schell, S. A. (2003). Selective attention to facial emotion in physically abused children. Journal of Abnormal Psychology, 112, 323–338.

Flett, G. L, Hewitt, P. L, Heisel, M. J. (2014). The destructiveness of perfectionism revisited: Implications for the assessment of suicide risk and the prevention of suicide. Review of General Psychology, 18, 156-172.

Collins, R. L. For Better or Worse: The Impact of Upward Social Comparison on Self-Evaluations. Psychological Bulletin 119 (1995).

منبع تصویر
http://mysuccesslab.com/wp-content/uploads/2015/09/ThinkstockPhotos-166372759.jpg

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

سه دلیل برای اینکه به خودتان سخت نگیرید

در درون جمع، محل کار، با خانواده و حتی در خلوت شخصی،...
بیشتر بخوان
  • قرهاد

    حرف ندارید مجله جان

  • امید

    درود،
    این تیتر ، با متن کمی هم خوانی ندارد، چون شخصیت که بیشتر دیگران می بینند و داوری می کنند، برای نمونه کسی استوار و سربلند راه می رود و سلام و احوالپرسی خوب و خوشایند دیگران می کند و اطلاعات خوبی دارد که دیگران تحسینش چه بسا کنند و در پوشش و ظاهر خود هم آراسته و موارد دیگر
    ولی احساس گناه و مانند آن که در متن آمده و درونی است و حتا به هویت که چیستی و شناسانندگی اش بیشتر است ، به شخصیت آیا پیوند دارد؟ متن شما با تیتر ظاهرا نمی خواند و گول زننده است