شش کاریکاتور در باره تکامل بشر

COURAGE1999.60-M

مهم نیست معتقد به تحول انسان از میمون سانان هستید یا تحول انسان وحشی به انسان اخلاقی… اما این شش کاریکاتوریست  به نظر می رسد نه تنها اعتقادی به پیشرفت بشر ندارند بلکه معتقدند بشر در حال پسرفت است.

DICACO 2002.76-S

dicaco 2009.26 bingol-S

evolution-S

georgiou greece evolution (NXPowerLite)-S

Haifa 2000 13 olympic sport evolution-S

http://bestcartoons.smugmug.com/search#q=evolution

More from مرد روز
بترسید بترسید ما همه باهم هستیم
همه خبرها و گزارشات حکایت از این دارد که حضور و اعتراض...
Read More