کاریکاتور روز – راه رفتن عیسی بر روی آب

  • ایران نوین

    بی احترامی آشکار به شخصیتی که مورد احترام بسیاری از مردم جهان – مسیحی و غیر مسیحی – است، رفتاری غیر انسانی است که نشان از شخصیت تکامل نیافته طراح و ناشران آن دارد.
    نباید فراموش کرد که تخریب سرمایه های فکری و فرهنگی بشر به همان اندازه احمقانه است که تفکر ارتجاعی و ماندن در گذشته و مقاومت در برابر پیشرفت