کاریکاتور روز – دلیل تکامل مردان چیست

05

شاید از نظر علمی فرقی بین توانایی تولید مثل انسان غارنشین و انسان کنونی نباشد و کاریکاتوری که می بینید مثل همیشه اغراق می کند ولی کم شدن و یا کنترل امیال جنسی همان نظری است که فروید نیز به نوعی دیگر ابراز کرده است. او معتقد است که شکل گیری و تحول تمدن ها از طریق سرکوب و کنترل غرایز بشر میسر گشته است.

هر چند فعالیت جنسی بشر در دوره معاصر بیشتر و متنوع تر شده است و سکس از وسیله ای برای تولید مثل به وسیله ای صرفا لذت بخش و حتی تفریحی تبدیل گردید ولی تحقیقات  و آمار نشان می دهد که  تعداد اسپرم ها در انسان معاصر حدود 20 درصد کاهش یافته است.

http://www.bestcartoons.net/Various-Pics-and-Cartoons/Various-Pics-Cartoons-2/i-bNRZVrc

More from سعید داورپناه

خوابیدن روی زمین به جای درخت، باعث تحول انسان شد

پایین آمدن انسان از روی درخت و سکونت بر روی زمین، وضعیت خوابیدنش...
بیشتر بخوان