کاریکاتور روز – دلیل تکامل مردان چیست

05

شاید از نظر علمی فرقی بین توانایی تولید مثل انسان غارنشین و انسان کنونی نباشد و کاریکاتوری که می بینید مثل همیشه اغراق می کند ولی کم شدن و یا کنترل امیال جنسی همان نظری است که فروید نیز به نوعی دیگر ابراز کرده است. او معتقد است که شکل گیری و تحول تمدن ها از طریق سرکوب و کنترل غرایز بشر میسر گشته است.

هر چند فعالیت جنسی بشر در دوره معاصر بیشتر و متنوع تر شده است و سکس از وسیله ای برای تولید مثل به وسیله ای صرفا لذت بخش و حتی تفریحی تبدیل گردید ولی تحقیقات  و آمار نشان می دهد که  تعداد اسپرم ها در انسان معاصر حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

http://www.bestcartoons.net/Various-Pics-and-Cartoons/Various-Pics-Cartoons-2/i-bNRZVrc

More from سعید داورپناه
چگونه مردِ زندگی تان را از دست بدهید
در مقاله « چگونه مردِ زندگی تان را از دست بدهید»، Raymond Bechard...
Read More