پرتره دختران ایرانی با پدران شان

نیوشا می گوید پدرم یک مهندس است و ۵ روز هفته نوع کارش طوری است که نمی بینیمش. ولی اخر هفته ها کلی برنامه با هم می گذاریمنیوشا می گوید پدرم یک مهندس است و ۵ روز هفته نمی بینیمش. ولی آخر هفته ها کلی برنامه با هم می گذاریم.

پدر فاطمه کارگر یک مزرعه است. او می گوید پدرم خیلی کار می کند. خیلیپدر فاطمه کارگر یک مزرعه است. او می گوید پدرم خیلی کار می کند. خیلی.

شیما و لینا با پدرشان که تحصیلات اروپای داشت و و برای دخترانش همواره مشوق سبک زندگی بود که جوانان غربی از آن برخوردار هستندشیما و لینا با پدرشان که تحصیلات اروپای داشت و برای دخترانش همواره مشوق سبک زندگی بود که جوانان غربی از آن برخوردار هستند.

مهسا می گوید پدرش یک جانباز است و خیلی دلم می خواهد همان پدر شاد و حامی باشد که قبلا بودمهسا می گوید پدرش یک جانباز است و خیلی دلم می خواهد همان پدر شاد و حامی باشد که قبلا بود.

شادی می گوید پدر یک بازاری است و روح یک پسر یکدنده در وجودش است و باید بدانی چگونه با این خصوصیتش کنار بیایینه باو کنار بیایی تاشادی می گوید پدر یک بازاری است و روح یک پسر یکدنده در وجودش است و باید بدانی چگونه با این خصوصیتش کنار بیایی.

فاطمه می گوید پدرم کتابدار یک مسجد است و مردم فکر می کنند او پدر سخت گیری باید باشد ولی اینطور نیست. او به من اجازه داد با دوستانم در سن ۱۵ سالگی با دوستانم به نمایشگاه کتاب برویم.فاطمه می گوید پدرم کتابدار یک مسجد است و مردم فکر می کنند او پدر سخت گیری باید باشد ولی اینطور نیست. او به من اجازه داد در سن ۱۵ سالگی با دوستانم به نمایشگاه کتاب برویم.

آرزو می گوید پدرم فرش فروش است و ادم بسیار شوخ طبعی است و کارش خندان مردم در مهمانی هاستآرزو می گوید پدرم فرش فروش است و ادم بسیار شوخ طبعی است و کارش خندان مردم در مهمانی هاست.

زهرا می گوید پدرم بیکار است و واقعا نمی دانم چه چیزی می توانم در باره پدرم بگویم. واقعا نمی دانمزهرا می گوید پدرم بیکار است و واقعا نمی دانم چه چیزی می توانم در باره پدرم بگویم. واقعا نمی دانم.

پدر کتایون نظامی بازنشسته است و همه می گویند زیادی مراقب احوال من است ولی من فکر می کنم او یک پشتیبان و حامی فوق العاده استپدر کتایون نظامی بازنشسته است: «همه می گویند زیادی مراقب احوال من است ولی من فکر می کنم او یک پشتیبان و حامی فوق العاده است.»

 

https://www.lensculture.com/nafise-motlaq

نفیسه مطلق

 

More from مرد روز
سه عکس رویایی از بدن زن
سهم ما مردان از تکامل حیات درسیاره زمین، پرستیدن زیباترین موجودی است...
Read More