کاریکاتور روز – مردی که سکس نداشت

دکتر: عکس سمت چپی مال آدم معمولی است. عکس سمت راست را از اسپرم های تو گرفتیم. مثل اینکه مدتها است سکس نداشتی

I-take-it-you-havent-had-sex-for-a-while

More from مرد روز
رابطه آلت تناسلیِ شل و مرگ زودرس
شل شدن آلت تناسلی فقط یک خبر بد برای زندگی جنسی مردان نیست....
Read More