شکایت فوتبال ایران رد شد اما

دیشب تا صبح یک چشم باز و یک چشم بسته گزارش لحظه به لحظه کمیته بررسی به شکایت فوتبال ایران رو پیگیری می کردم. کمیته به دور سوم رسید و درست مثل خود مسابقه نفس گیر شده بود. اما نهایتا شکایت ایران رد شد.

با اینکه خمار شدم اما یه چیزی توی  دلم می گفت که زیاد هم بد نشده … برای عراق این پیروزی گوارا و ضروری بود. ملت زخم خورده و اذیت شده و شکننده ایی شده اند  این روزها و این پیروزی حتما به ترمیم روحیه ملی شان کمک خواهد کرد. بد هم بازی نکردند خدا وکیلی. امیدوارم جام رو هم ببرن.

فوتبال ورزشی است که فقط در عضله و نبرد تن به تن و تاکتیک های روی زمین خلاصه نمی شود چون توپ بازی گرد است و همین آن را غیر قابل پیش بینی و جذاب می سازد. این هم یک قطعه جادویی که مثل شکایت ایران به جایی نرسید:

صبا صاد

Written By
More from ص.ص
مرشد و مارگریتا را خواندم
کتابهای زیادی گشوده می شوند اما اندکی از آنها تا صفحه آخر...
Read More