جذاب‌ترین دلیل یک آشنایی تازه چیست؟

photo by Mohammad Rodgoli
photo by Mohammad Roodgoli

در این ویدئوی کوتاه و زیبا با زوجی روبرو می شویم که به تازگی با هم آشنا شده اند. بی نیاز بودن شان از اجتماع بیرون، اعتمادی که به هم می کنند. نقبی که به کودکی هم می زنند. گشت و گذار، کنجکاوی ها و فعالیت های مشترکی که با هم دارند. خلوت اتاق خواب و تجربیات جنسی که با هم دارند. همه چیز زیبا و جذاب است ولی …

این رهایی و تفاهم و لذت عملاْ دوام نخواهد داشت و فیلم نشان می دهد که این احساسات عزیز، فقط ۶ ماه طول خواهد کشید. ولی مهمترین و انسانی ترین پیام ویدئو این است که همه چیز در ابتدای آشنایی یک زوج زیباست نه به خاطر خودشان یا کیفیت وجودی شان بلکه چون خود رابطه تازه است. قدرش را بدانید و از آن سیراب شوید. شاید  تاثیر این جذابیت های تازه برای بعضی ها یک رابطه را ماندگار سازد.

 How to Enjoy a New Relationship
More from ماهان طباطبایی
آیا می توانیم شخصیت مان را تغییر دهیم
این سئوال قدیمی نه تنها توسط مذاهب و باورهای مختلف جواب داده شده...
Read More