دوربین مخفی روی باسنِ مدل و تذکر در باره سرطان پروستات

خانم جوانی با نصب دوربین مخفی بر روی شلوارش نگاه مردان زیادی را که به باسن او چشم دوخته بودند ضبط می کند. این ویدئو قصد توهین یا اثبات چیزی را ندارد. از یک توجه طبیعی مردانه استفاده کرد تا بگوید به همان اندازه که به سایر چیزها توجه می کنید به خودتان هم نگاه کنید. تاکید روی باسن نیز رابطه مستقیم دارد با معاینه مخصوص پروستات که در همان حوالی باسن مردان است. پیامی در پایان ویدئو می آید که « آقایان بد نیست باسن خودشان را هم چک کنند» چون از هر ۷ مرد یک نفر سرطان پروستات می گیرد. اگر آقایان اجازه دهند مورد معاینه قرار بگیرند این سرطان ۱۰۰ درصد قابل کنترل است.

منبع:

کمپین سبیل مرد روز

آلبوم سبیل سلفی

More from مرد روز

مشکلات مردان در محل کار

محیط های کار پر از تشویش و مخاطره، از جمله جاهایی است...
بیشتر بخوان