غیبت کردن همیشه مفید بوده است

غیبت کردن در دید عموم، اتفاق خوبی نیست چون طبیعتاْ هیچکس دوست ندارد مدام نگران باشد چه چیزی پشت سر او گفته می شود ولی بخش بزرگی از گفتگوی بشر همواره صرف این ماجرا شده است.

  ما با شنیدن توصیفات بد در باره رفتارهای ناپسند دیگران، مواظب رفتار خود می شویم.غیبت کردن از رفتار بد یک نفر در ملا عام، فرصت می دهد رفتار خود را ارزیابی کنند.

روانشناس تکاملی Robin Dunbar مدعی است که غیبت کردن یکی از اساسی ترین وسایلی است که قدرت بیان بشر را تکمیل و ضروری ساخته است.

به اعتقاد او، بشر اولیه بعد از آنکه به برتری های کوچک بر طبیعت دست یافت و توانست بر تعداد جمعیت خود در محیطی کمی امن تر از دنیای وحش بیفزاید ناچار به استفاده از غیبت شد.

دکتر دانبار می گوید قبیله ها وقتی به روستاها و اجتماعات بزرگتر تبدیل شدند امکان تماس روزانه و دانستن جزئیات زندگی آشنایان و فامیل غیرممکن شد. برای همین، بخش اعظم ساعات گفتگوی بشر آن زمان، صرف انتقال اطلاعات در باره دیگرانی بود که در دسترس روزانه نبودند.

غیبت کردن کم کم تبدیل به یکی از وسایل تعیین کننده رفتارهای سرزنش آمیز یا مفید شد. بشر از طریق غیبت می توانست از وضعیت  اجتماعی و حتی اقتصادی آشنایانی که دیگر نمی دیدند با خبر شوند. از دید دکتر دانبار: « اجتماع بشری به این شکلی که وجود دارد نتیجه غیبت کردن های ما است»

بر اساس این شیوه از دیدن، می توان به تحقیقاتی Matthew Feinberg اشاره کرد که پرو بال بیشتری به غیبت می دهد. او می گوید:«ما در یک اجتماع سرشار از غیبت زندگی می کنیم. بنابر این غیبت و همه کارهایی  که انجام می دهیم بخشی از دانش عمومی اجتماع است».

اگر دوباره برگردیم به تحقیقاتی که به طور مشخص تصحیح رفتار انسانها را در حین غیبت جویا می شوند می توان به جدیدترین مطالعه  که در دانشگاه هلندی Groningen  غیبت بد و خوب در باره دیگران به انسانها در هر دو حالت احساس بهتری می دهد.

غیبت منفی از کار دیگران احساس خوشایندی از خودمان می دهد و سعی می کنیم به سرانجام فرد ی که از او غیبت می شود دچار نشویم. غیبت مثبت که در باره دستاوردهای یک نفر دیگر است هم به ما احساس خوب می دهد و امید ما را و تلاش ما را برای رسیدن به هدف های زندگی بیشتر می کند.

 

 Have You Heard? Gossip Is Actually Good and Useful
Julie Beck

http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/11/have-you-heard-gossip-is-actually-good-and-useful/382430/?single_page=true

 http://homepage.psy.utexas.edu/HomePage/Faculty/Swann/docu/bosson_etal06_chemistry.pdf

http://allegatifac.unipv.it/ziorufus/Dunbar%20gossip.pdf

http://psycnet.apa.org/psycinfo/2004-14314-005

http://psycnet.apa.org/psycinfo/2012-00030-001/

http://pss.sagepub.com/content/early/2014/01/24/0956797613510184.abstract

http://www.southampton.ac.uk/~crsi/Sedikides_Strube.pdf

More from ونداد زمانی
فراخوان تظاهرات سکوت را دوباره تجربه کنیم
فراخوان تظاهرات سکوت در این فضای سرکوب محض، فرصتی است که شاید...
Read More