جوانان انگلیس مشروب خورترین در اروپا

عکاس انگلیسی Peter Dench اولین آبجو را در 11 سالگی امتحان کرد. او می گوید زیاده روی در مصرف مشروب از خیلی وقتها پیش، نسل جوان انگلیس را در صدر جدول مشروبخوری اروپا قرار داده است. انگلیسی ها به اعتقاد او جوانتر، سریعتر، بیشتر و ارزانتر از قبل مشروب می نوشند.

Peter Dench 6

A young man drinks a pint of Guinness and some whisky wearing a

A bare chested skinhead postures for the camera in a pub in Bacu

Daniel (left) and his friend Smudge drink cider while waiting to

 

More from مرد روز
کشف سه سن اصلی پیر شدن
بر اساس تحقیقاتی که بر روی خون بیش از چهار هزار نفر...
Read More