دختران و پسران ایرانی غیرعادی نیستند

خالکوبی ممنوع است
خالکوبی به صورت پنهانی

عکاس و خبرنگار ایرانی« مهران همراهی» اعمال جوانان ایرانی را به صورت یک پروژه عکس ضبط کرده است. اعمال و رفتاری که در داخل کشور به عنوان مخالف با قوانین و ارزش های رسمی شناسایی شده است. اعمال ساده ایی نظیر لباس دلخواه پوشیدن تا نوشیدن مشروبات الکلی که تقریبا برای اکثر جوانان ۲۰ سال به بالای دنیا، طبیعی و قانونی است. او درمقدمه پروژه اش با عنوان Iranian People, Ordinary or Criminals می نویسد:« جمعیت اصلی ایران را زیر ۳۵ ساله ها تشکیل می دهند و اکثریت شان خواهان یک زندگی معمولی و همردیف با بقیه جوانان دنیا هستند.»

Mehran Hamrahi 2
مشروب و سیگار کشیدن باید به صورت مخفی انجام بیابد
د
به خاطر محدودهای تفریحی٬ گشت زدن بی هدف در جاده ها تفریح به شمار می رود
Mehran Hamrahi 9
برای کشوری که در مصرف وسایل آرایش نفر هفتم جهان است دختران و زنانش گاهی برای آن تنبیه هم می شوند
پوشیدن لباس برای دختران و زنان جوان همیشه دردسرافرین بوده است ولی کوتاه نمی آیند
پوشیدن لباس برای دختران و زنان جوان همیشه دردسرافرین بوده است ولی کوتاه نمی آیند

 

 

More from مهرانگیز پاشا
جوانی که نیویورک را به بازی گرفت
  این بار به سراغ جوان 21 ساله ساکن نیویورک Brett Cohen ...
Read More