شاهزاده قدیمی در دنیای جدید

Shokoofeh Dezfuli - Compassing the Unfamiliar
Shokoofeh Dezfuli – Compassing the Unfamiliar

شکوفه دزفولی ساکن امریکاست. یک عکاسِ نقاش است. وی با وجود آنکه از سرزمین مادری اش دور شده است ولی آثارش لحن ایرانی پر رنگی دارد. در مجموعه « در جستجوی ناشناخته» Compassing the Unfamiliar، زمان های تاریخی متفاوت را در هم می آمیزد. در آثار این هنرمند، افرادی که از گذشته به زمان حال می آیند هم با زندگی شهرنشینی و هم حتی با طبیعت کنونی، تضاد آشکار دارند. دختر نیمه لخت با لباس حریری و گلی که در دستش دارد با محیط برفی و زمستان نمی تواند آشتی کند.

شمایل مذهبی و اسطوره ایی فتحعلی شاه از جایش کنده می شود و در کنار در ورودی یک مشروب فروشی دوران معاصر جا می گیرد. آیا زمان از همان دوره سفر شاهان قاجار به غرب، مثل شمایل شاه در جا زده است. آیا تضاد بین سنت و مدرنیته ایرانی امکان آشتی واقعی می یابند؟

شکوفه دزفولی
Compassing the Unfamiliar

More from مرد روز
کاهش تستوسترون مردان بعد از ازدواج و افزایش آن بعد از طلاق
توانایی تولیدمثل، تنظیم حجم ماهیچه های بدن، تنظیم وضعیت استخوان ها و...
Read More