کارتونِ مردان و مشروب

jordan-pop-iliev-macedonia-2-2009 puebla drink-XLJ Bosco 2, Brasil-LIgor-VARTCHENKO-Russia 4Igor Vartchenko russia baby pram strip alcoohol-XLr-VARTCHENKO-RussiaMiroslav Hajnos poland vodka-LVartchenko russia drink 2-LCar Moscow-Russia

More from مرد روز

پنج کاریکاتور خفن

کاریکاتوریست ها، مورخینِ نکته های پنهانِ اجتماع هستند. آنها هم سر به...
بیشتر بخوان