خروس جنگی های کوبا

عکاس امریکایی Tony Chirino مجذوب خاطراتی است که پدر کوبایی اش از دوران کودکی خودش تعریف می کرد. از همه جالب تر ماجرای خروس جنگی ها و مسابقاتی است که شاهدش بوده است. خواندن رمان « کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد» گابریل گارسیا مارکز انگیزه او را برای تهیه یک پروژه عکاسی در باره جنگ خروس ها در کوبا کامل نمود.

در داستان مارکز یک سرهنگ پیر منتظر نامه تایید مقرری است که دولت می بایست برایش به خاطر شرکت در یک جنگ داخلی قدیمی بفرستد. وخامت وضع مالی وی توام شده با کشته شدن پسرش که مخالف دولت بود. گارسیا مارکز با رندی خلاقانه انتقام مرگ پسرش و بدقولی دولت در نپرداختن مقرری اش را در هم آمیخت و تن به یک تغییر نومیدانه داد. توجیه اخلاقی به او میدان داد تا خروس جنگی پسرش را برای امرار معاش وارد مسایقات کند.

Tony Chirino 2TonyChirinos09_Cocks_1.jpg.CROP.original-originalTonyChirinos18_Cocks_1.jpg.CROP.original-originalTonyChirinos01_Cocks_1.jpg.CROP.original-originalTonyChirinos03_Cocks_1.jpg.CROP.original-originalTonyChirinos19_Cocks_1.jpg.CROP.original-originalTonyChirinos07_Cocks_1.jpg.CROP.original-original

بهترین داستان‌های کوتاه گابریل گارسیا مارکز، احمد گلشیری، انتشارات نگاه

Beautiful Images of the Brutal World of Cockfighting
By Jordan G. Teicher

http://www.slate.com/blogs/behold/2014/01/27/tony_chirinos_photographs_cockfights_in_his_series_cocks.html

Written By
More from امید
به چهار دلیل، پیش دخترها راحتم
من از ۱۲ سالگی مثل بقیه پسرهای دور و بر، فکر و...
Read More