کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Wgy5svGqQAeyN_tHYsfw7w

Alex Falco Chang – کوبا

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916

More from مرد روز

تکنیک مهندسین هاروارد برای کاهش دمای خورشید بر سطح زمین

دانشمندان به طور تصادفی متوجه شدند حدود ۳۰ سال پیش وقتی آتشفشانی...
بیشتر بخوان