کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Wgy5svGqQAeyN_tHYsfw7w

Alex Falco Chang – کوبا

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916

More from مرد روز
سه قانون کوچک برای دید زدن به زنان
دید زدن به زنان می تواند کم ضررتر باشد اگر این سه...
Read More