کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Wgy5svGqQAeyN_tHYsfw7w

Alex Falco Chang – کوبا

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916

More from مرد روز

حقایقی در باره کالری مواد غذایی

[Total_Soft_Poll id="20"] [Total_Soft_Poll id="21"] [Total_Soft_Poll id="22"] [Total_Soft_Poll id="23"] [Total_Soft_Poll id="24"] [Total_Soft_Poll id="25"]...
بیشتر بخوان