کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Wgy5svGqQAeyN_tHYsfw7w

Alex Falco Chang – کوبا

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916

More from مرد روز

وقتش رسیده است مردان از گلوبند و دستبند نترسند

اضافه کردن این وسایل تزئینی به استایل مردانه قرار نیست گران و...
بیشتر بخوان