کاریکاتور روز – دو نوع افراط در پوشش زنانه

Wgy5svGqQAeyN_tHYsfw7w

Alex Falco Chang – کوبا

http://www.cartoonmovement.com/cartoon/11916

More from مرد روز

دختر بودن

اولین بار و روايت می‌کنم لحظه‌ای را که برای اولين‌بار جلوی معشوقی...
بیشتر بخوان