استفاده از فلسفه در زندگی روزمره

stoic

فیلسوف مشهور انگلیسی Jules Evans در کتاب « فلسفه در خدمت زندگی» می نویسد نظرات حکیمان درویش مسلک رواقی، می تواند نقش بسیار سودمندی در روان درمانی شخصی انسانها ایفا کند. اجازه دهید بخشی از آنها را مرور کنیم:

1-  اتفاقات و ماجراهای زندگی باعث درد و رنج ما نیستند بلکه نگاه و برداشتی که ما از اتفاقات زندگی داریم ما را به نگرانی، غم و یاس سوق می دهد. رواقیون نمی گویند به شکل کوربینانه ادای مثبت اندیش بودن را ایفا کنیم ولی متوجه باشیم که با کنترل احساسات از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کنیم. به عبارتی باز هم ساده تر، حواس مان باشد که باورهای مان و اعتقادات مان قادر هستند یک نوع واقعیت عاطفی در ما ایجاد کنند که ربطی به واقعیت بیرونی ندارد.

2-  به نظر رواقیون، اعتقادات ما برخواسته از ضمیر ناخوداگاه ما است ولی ما می توانیم به بررسی هر آنچه که در نهانخانه ذهن ما وجود دارد  بپردازیم. عملی که موجب می شود افکار و باورهای مان را به محیط شناخته شده خودآگاه بیاوریم و با شناسایی دقیق تر آنها، قادر به کنترلِ تاثیرات شان بر رفتار و احساسات مان باشیم.

همه انسانها احساسات و اندیشه های به عادت درآمده داریم که به مرور زمان به هویت و شخصیت ما تبدیل می شوند. برای همین در برابر آن اعتقادات نه پرسشی قرار می دهیم و نه حتی درنگی را جایز می شماریم.

ما فکر می کنیم که همه اعتقادات ما ثابت و بدون تغییر است ولی ذره ذره این ایده ها و نظرها و واحساسات به مرور زمان بر وجود ما انباشته شده است. به همین دلیل همیشه می توانیم بر آنها بیفزائیم یا تصحیح شان کنیم بدون اینکه از تغییر هویت خود بهراسیم.

3- ما قادر به کنترل همه اتفاقات پیرامون مان نیستیم ولی توانایی کنترل واکنش های خودمان را داریم. « اپیکتتوس» برده ایی که بعد از آزادی از فیلسوفان و صاحبنظران این مکتب فلسفی شد می گوید ما کنترلی بر رفتار گذشته مان، رفتار دیگران، آب و هوا و حتی اتفاقات آینده را نداریم. به نظر رواقیون تنها قابلیت ما، کنترل باورها و اعتقادات خودمان است.

اگر ما نخواهیم با باورهای مان روبرو شویم به طور اشتباهی به سمت کنترل اتفاقات بیرونی خیز بر می داریم و بعد از خوردن سر مان به سنگ، احساس خودکم بینی و افزایش نگرانی می کنیم. به نظر فیلسوفان کمال گرای رواقی، اگر بتوانیم حد و حدود ِ قدرت کنترل مان را در زندگی  بشناسیم، می توانیم از بسیاری از احساسات مستاصل کننده و عصبی فاصله بگیریم.

تلاش دوست داشتنی دکتر ایوانز در جهت تبدیل نظرات فلسفی در زندگی، هدفی فراتر از آشنایی با شیوه اندیشیدن منطقی و کاربرد آن در زندگی دارد. به نظر او افکار فلسفی در ذات خود می توانند نقش اساسی در ایجاد رابطه سالم در زندگی فرد با خودش و دنیای پیرامونش ایجاد کند.

 

Philosophy for Life and Other Dangerous Situations: Ancient Philosophy for Modern Problems

Jules Evans

http://www.amazon.com/dp/1608682293?tag=bunn0b-20

رواقی گری در ویکیپیدیا

 

More from ونداد زمانی
ماجرای اودیسه زیرک و زیبارویانی با صدای افسونگر
ماجرای اودیسه زیرک و زیبارویانی با صدای نوازشگر
Read More