کابوس بچه های چین

ترس از اجتماعِ هم شکل، گریزی پروازِ گونه از انبوه پرچم های سرخ، ژست های عجیب و خودکم بینانه، تکیه بر آرمان هایی سرخ بادکنکی، به صف شدن در یک مسیر طولانی و بسیار منظم که هویت فردی را به زیر سئوال می برد و نگاه مردد و یاس آلود به افق آرمانی که دیگر چیزی در آن مشاهده نمی شود. این همه بخشی از کابوس کودکانه نسلی است که در سیستم مدیریت بی روح و خشن و سرشار از تبلیغات زندگی کرده اند.

In English

20081119111540_8596c8bbcbf195443bfe8b7c8dd34a9420081119111312_6f7256b1ba233ef812d50f5cefc0271120081119111541_d03f6f71c00f2e722926ea135734162e

نیت اصلی هنرمند چینی Zhang Linhai را می توان با کمی تمرکز بر روی تصاویر بچه های ترسیده و بهت زده که در یک فضای کابوس مانند نقاشی شده اند، تشخیص داد.

 Zhang Linhai

Zhang Linhai: Painting

 شد.

 

 

 

More from سعید داورپناه

فراموش نکنیم که شکننده هستیم

همه ما در پیرامون خود مردان و زنان نیرومند، بلندپرواز و سخت...
بیشتر بخوان