افسردگی پنهانِ مردان

ID-1007964افسردگی با آنکه به بیماری زنان شهرت یافته است ولی نقش آن در زندگی مردان بیش از آن است که گمان می رود. اما مردان معمولاً بر افسردگی خود سرپوش  می گذارند چون اقرار به داشتن افسردگی را دور از شان و خصلتِ مردانه می دانند.

تحقیقات، متاسفانه حکایت از آن دارد که مردها در تلاش خود در این زمینه موفق هستند. بر طبق آمار معلوم شده است که 70 درصد مواقع، دکترهای عمومی قادر به تشخیص بیماری افسردگی مردان نیستند.

بررسی ها نشان داده است که زنان معمولاً قادر به درونی ساختن فشارهای روحی هستند و ضمن پذیرش مشکلات درونی، سعی در ابراز آن و گفتگو در باره آن دارند. مردان تحمل کمتری برای دردهایی که وجودشان را می آزارد دارند برای همین دست به واکنش هایی می زنند که یا از آن بگریزند یا آن را در محفظه جدیدی به غیر از درون خود منتقل کنند.

sad man

 پنهان نگه داشتن افسردگی مردان 3 عارضه دارد:

1 – مردان برای گریز از افسردگی به «اعتیاد» مواد مخدر یا مشروب پناه می برند، یا با پرکاری به فراموش کردن بیماری خود تن می دهند. 2 – گوشه گیری و «تنهایی» اختیار می کنند و با دنیای بیرون از خود قطع رابطه می کنند. 3 – دست به طغیان رفتاری می زنند و به قدری حساس می شوند که همه چیز غیر قابل تحمل می گردد و تحت این موقعیت شکننده طبیعتاً به «خشونت» هم متوسل می شوند.

دلائل افسردگی نیز در بین زنان و مردان می تواند متفاوت باشد. زنان وقتی غمگین و افسرده می شوند احساس ضعف و از دست دادن قدرت را تجربه می کنند. مردان از وقتی میل به زندگی و شور و شعف  را از دست می دهند احساس قطع رابطه با نزدیک ترین عزیزان را بروز می دهند و عزلت گزینی را انتخاب می کنند.

برای مردان و برای مبارزه شان با افسردگی، پیوند و تماس دوباره بسیار ضروری است. معالجه مردان افسرده، مقدمتاً با حل عوارض جانبی بیماری پنهان نگه داشته شده شان شروع می شود. مردان افسرده مشخصاً خوب است متوجه شوند که اعتیاد به مواد ظاهراً آرامشبخش نه تنها راه حل نیست بلکه لایه های جدیدی از ناهنجاری را بر بدن آنها تحمیل خواهد کرد.

کنده شدن از اعتیادهایی که مردان افسرده برای «خود درمانی» بر می گزینند به آنها فرصت می دهد تا به ریشه ناهنجاری روحی خود نزدیکتر شوند. بازگشت به جمع و ایجاد رابطه دوباره با دنیای بیرون، یکی از پایه ایی ترین واکنش های ضد افسردگی مردان می تواند باشد. برای مردان منزوی، تجربهِ صمیمیت و تماس عاطفی، شاید می تواند ماندگارترین علاج باشد.

.

Depression: The Hidden Epidemic – By Terrence Real
http://www.psychologytoday.com/articles/200001/depression-the-hidden-epidemic
http://www.mayoclinic.com/health/depression/MH00035
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/men-and-depression/index.shtml

FreeDigitalPhotos.net

More from ترجمه ونداد زمانی
مدرک جعلی و دانشگاه های قلابی
دکتر کولین مشغول کار در دفترش بود که ناگهان یک آگهی اینترنتی...
Read More