یک روز در زندگی کوکلاس کلان ها

In English

کوکلاس کلان ها  سه بار در صحنه اجتماعی امریکا ظاهر شدند. بار اول در واکنش نسبت به آزادی سیاه پوستان بعد از پیروزی شمال در جنگ داخلی دهه 1860 بود. در آن دوران، گروه های شبه نظامی کوکلاس کلان در شهرهای کوچک و روستاها، با خشونت تمام، سیاه پوستان را از آزادی می ترساندند.

بار دوم در دهه 1920 بود که کوکلاس کلان ها در اعتراض به کلیسای کاتولیک و ورود مهاجرین غیر سفید و سیاه پوستان، قدرت گرفتند. در این دوره بیش از ۴ میلیون مرد امریکایی به عضویت فرقه در آمده بودند. بار سوم در طی مبارزات مدنی سیاهپوستان برای لغو قانون جداسازی سیاهپوستان از دیگران در دهه 1960 میلادی بود.در حال حاضر بین 5 تا 8 هزار نفر عضو این فرقه هستند.

شگرد اصلی عکاس این مجموعه آقای  Anthony Karene، جلب اعتماد از فرقه های عجیب و غریب برای گرفتن عکس از آنها است. راز موفقیتش برای جلب اعتماد نیز بسیار ساده است، او به خودش قول داده است که نیت واقعی اش را با سوژه های خود در میان بگذارد.

Carl, an Imperial Wizard of a southern-based Ku Klux Klan realm,“Little Charlie” of the Dixie Rangers of the Ku Klux Klan diCanidates wishing to become initiated into the Ku Klos Knights oMembers from a mid-western based Klan realm on a flyer drive.

More from سعید داورپناه
تگ دارهای ایران و دختران V. I. P
  محافل معروف به « سوسایتی» از دوره شاهان و اشراف اروپا وجود...
Read More