۱۰ تمرین در ۱۰ دقیقه

طراح این ۱۰ تمرین بدن سازی،ادعا می کند که با ده دقیقه تمرین به اندازه یک ساعت انرژی خواهید سوزاند و ماهیچه ایجاد خواهید کرد. یک دقیقه برای هر تمرین صرف کنید و اگر بعضی از آنها در هر دو سمت بدن تکرار می شوند آنها را به ۳۰ ثانیه برای هر قسمت تبدیل کنید. تمرین ها باید بدون درنگ و به صورت مداوم اجرا شود. این تمرین را تا ۳ بار در هفته نیز می توانید انجام دهید.

1233 5 6 8

The 10-Minute Transformation

http://www.menshealth.com/fitness/10-minute-transformation

By Jill Yaworski, Photographs by Yasu + Junko

Written By
More from امید

با چند ساعت کار در هفته فقیر نیستید

آمار درآمد هفتگی 25 کشور جهان نشان می دهد خانواده هایی که حقوق...
بیشتر بخوان