7 تصویر «بی خانمان ها» در امریکا

عکاس هلندی Jan Banning سالهاست به عنوان عکاس مستند اجتماعی در رسانه های جهان آثارش را عرضه می کند. این بار به دعوت یک مرکز فرهنگی در ایالت کارولینای امریکا، این امکان را یافت تا بر روی پروژه  جدیدی به نام « بی خانمان ها» کار کند.  انگیزه اصلی او این بود که از عکس های کلیشه ایی که از گداها و بی خانمان ها گرفته می شود فاصله بگیرد.

Left: Robert, Clarksdale, Miss.. Right: Jody, Atlanta, Ga..Left: Douglas, Atlanta, Ga.. Right: Danny, Atlanta, Ga.Left: Husband and wife Charles and Victoria, Columbia, S.C.. RigLeft: Julie, Atlanta, Ga.. Right: Joshua, Vicksburg, Miss..Left: Carla, Atlanta, Ga.. Right: Pierre and Cinthia, Atlanta, GLeft: David, Columbia, S.C.. Right: Sharlene and Elliot, AtlantaLeft: Adora, Atlanta, Ga.. Right: Knitzer, Atlanta, Ga..


به همین منظور به کمک  مددکاران اجتماعی به سراغ 100 بی خانمان رفت تا پس از مصاحبه و توضیح دلائل کارش، از آنها بخواهد در یک آتلیه سیار، در برابر دوربین وی ژست بگیرند. او با همه آنها حدود نیم ساعت گفتگو می کرد و به طور مشخص علت اینکه به این وضعیت دچار شدند را می پرسید. او سعی کرد چهره های بدون ترحم از بی خانمان هایی که مجرد و یا متاهل هستند تهیه کند . تصویری که مقدم بر هر چیز ، آنها را انسان های معمولی نشان دهد. حاصل کارش به صورت کتاب نیز منتشر شده است.

2022 homepage

http://www.janbanning.com/bookshop/

Written By
More from سام
موسیقی دراویش مسیحی
آهنگساز معروف دوران رنسانس Palestrina و آوازهای کُر که برای اجرا در...
Read More