چرا از هموطنانم بیزارم

چهار ماه است ایران را ترک کرده ایم. دوری گزیدن از هموطنان یکی از دلائل اصلی خروج ناخواسته من و همسرم از کشور بود. سالهاست از بودن در کشور رنج می بردیم و احساس غریبه بودن می کردیم. آدم های افراطی و غیرعادی هم نیستیم. در طی اقامت  کوتاه مان در بیرون از کشور، بر حسِ بد ما از ایرانیان نه تنها کاسته نشده بلکه دارد تبدیل به نفرت هم می شود هر چند احساس خوبی از این بیزاری که در ما شکل گرفته است نداریم.

غریبه در وطن و غربت مریم و علی

مریم و علی عزیز

متاسفم که موقعیت و شرائط کشور باعث افزایش احساسات ناخواسته و تلخ در شما شده است.  به سهم خودم  تلاش می کنم نشان دهم  احساس ناخوشایند شما نسبت به هموطنان و حس غربت تان در بین اجتماع خودی، واکنش منحصر به فرد ایرانی ها نیست و رفتاری است که شیوع جهانی دارد.

مریم و علی عزیز به خوبی شاهد هستیم که تغییرات سریعی در طی بویژه سی سال اخیر در دنیا به وقوع پیوسته است. آدمها در همه جهان به یکباره با سرعتی بسیار زیاد مقدمتا از طریق ماهواره های تلویزیونی و از 15 سال پیش با کشف و گسترش اینترنت با یک نوع استاندارد زندگی به نام قشر متوسط آشنا شده اند که تا حدودی قابل دستیابی است.

اما در واقعیت، راه های دستبابی به درآمدِ قشر متوسط، ذاتی و خودجوش نبوده است. آنچه که در حال حاضر نصیب خیلی ها  در جهان و بخصوص ایران گشته است فقط پوسته مصرف و تجملِ طبقه متوسط است. بنابر این طبیعی است که تضادها و تناقض ها و ناهنجاری رفتاری و خصلتی نیز بیشتر باشد.

به گفته سازمان ملل سال، در 2010  برای اولین بار بزرگترین جابجایی اجتماعی در سراسر زمین نیز به وقوع پیوسته است. دستیابی به زندگی بهتر مثل یک بهمن عظیم در حال فرو غلطیدن در کشورهایی مثل افریقای جنوبی، پاکستان، هندوستان، چین، ایران و سایر نقاط سیاره ما است. این عطش برای زندگی بهتر در کشورهای با اقتصاد ناسالم، توام با فساد و فروپاشی اخلاقی شدید خواهد بود.

مریم و علی عزیز همه اینها را که برشمردم فقط یک بخش کوچک از بحران رفتاری است که امثال تو را به گوشه گیری و متاسفانه نفرت از هموطنان سوق داده است.

شاید بد نباشد به این حس مشترک برسیم که در این تغییرات جهانی شاید ضروری و اجتناب ناپذیر است. این استدال شاید به ما اجازه می دهد صبورتر و دلبازتر باشیم.

Written By
More from سعید
رستورانی که برای۱۰ سال آینده رزرو شده است
آرزوی به حقیقت پیوسته حتی اگر توسط دیگران هم باشد فرخنده است....
Read More