انتخابات در جمهوری اسلامی

با وجود اینکه اکثریت رای دهندگان در ایران، انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی را تحریم کردند ولی یک بار دیگر بخشی از شهروندان ایران از سر اجبار و ناگزیری برای کاهش شدت ویرانی کشور یک اصلاح طلب حکومتی را انتخاب کردند.

امیدواریم این آخرین تقلای امیدوارانه نسبت به بهبود کشور، در عمل به باقیمانده شهروندان همچنان امیدوار نشان دهد که این حکومت مذهبی نمی گذارد اتفاق موثری برای اصلاح و بهبود وضعیت کشور ایجاد شود.

کاریکاتور انتخابات ار مجله تایمز ژاپن