بعد از ۴۵ سال حکومت ظالمانه

تعجب می‌کنند که مردم از مرگ فرماندهان نظامی شان شادی می کنند. ناباورانه می پرسند چرا در روزهای غمگین مذهبی، مردم سراسر ایران به رقص و شادی می پردازند؟

مردم به چه زبانی بگویند شما را نمی خواهیم؟

More from مرد روز
هفت فیلم خیلی عجیب
آدم های قرن ۱۹ و ۲۰ برای یاد گرفتن مرام های زندگی...
Read More