شگفتی‌های ساده سیاره کوچک ما

یک سیاره کوچک در میان میلیاردها کهکشان مملو از میلیاردها خورشید هستیم ولی به خودی خود عظمتی درون یک بیکرانگی…

منبع
BlueJakk
https://twitter.com/BlueJakk

More from مرد روز
زن و مُد، مرد و ورزش
می‌توان به‌درستی، همه ماجرای استقبال از مد توسط زنان و دلبستگی مردان...
Read More