شگفتی‌های ساده سیاره کوچک ما

یک سیاره کوچک در میان میلیاردها کهکشان مملو از میلیاردها خورشید هستیم ولی به خودی خود عظمتی درون یک بیکرانگی…

منبع
BlueJakk
https://twitter.com/BlueJakk

More from مرد روز
چینی‌ها و نصب ماه مصنوعی برای روشنایی خیابانها
چینی ها برنامه ریزی کرده اند که تا دو سال دیگر اولین...
Read More