سلفی پا – دختران ایرانی

حدود دو سال پیش از خوانندگان مجله خواستیم که برای ما سلفی پا بفرستند. بیش از ۱۰۰۰ زن و مرد ایرانی سلفی های از لحظات زندگی شان فرستادند.

یکی از اهداف اصلی مجلهِ ۱۲ ساله ما، فراهم کردن حس احترام و مهربانی بین زنان و مردان ایرانی است. برای همین استقبال شما زنان ایرانی و حس آرامش و اعتمادی که به مجله نشان دادید خیلی دلپذیر بود.

متاسفانه زندگی هر لحظه سخت تر شونده ایی که حکومت متوهم و عقب مانده ایجاد کرده به نفرت و بدبینی بین زنان و مردان ایرانی شدیدا دامن زده است.

سعی کنیم همه ما تا حد امکان به احترام و اعتماد اجتماعی بیفزاییم.

سلفی پا در گالری مجله

More from مرد روز
شاید بعد از کرونا، فشردن دست از عادت بیفتد
شاید بعد از کرونا هم، فشردن دست از عادت بیفتد
Read More