نتانیاهو و حماس هر دو جنایتکار هستند

این منطق که هر طرف جنگ بیشتر آدم بکشد ظالم تر است ۸۰ سال است جز یتیم سازی ارمغان دیگری برای فلسطین و اسرائیل نداشته است.

حماس با قتل عام یک روزه بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم اسرائیل ثابت کرد اگر بتواند به اندازه نتانیاهو انسان می کشد. اگر دل تان برای کودکان خاورمیانه می سوزد هر دو سمت جنایتکار افراطی را محکوم کنید.

نتانیاهو و حماس هر دو ضد بشر هستند. دنیا شاید بهتر است دست از سمت گیری در این جنگ ۸۰ ساله بردارد. دفاع از هر طرف، ادامه یتیم سازی در خاورمیانه است.

باید هر چه سریعتر یک اتش بس ایجاد شود و بعد اعتراض عمومی مردم جهان، این دو حکومت دست راستی مذهبی را جنایتکار جنگی اعلام کند و مسولین حماس و حکومت نتانیاهو را به محاکمه بکشند. مردم فلسطین و مردم اسرائیل راه های مسالمت امیز بنیانی برای حل مشکل شان را دارند اگر جنگ طلبان دو طرف بگذارند.

رهبر حماس در فردای حمله و قتل عام ۱۴۰۰ نفر از مردم اسرائیل گفت راه حل دیگری وجود ندارد و اسرائیل باید جمع کند برود. نتانیاهو هم اعلام کرد حماس را هر طور شده این بار از بین خواهیم برد. دو ادعای غیرمنطقی و خطرناک که نتیجه ایی جز کشتار مردم عادی ندارد.

درست یک روز قبل از حمله حماس یک سنجش سراسری در فلسطین صورت گرفته بود که آشکارا نشان داد حماس کمترین محبوبیت را در بین مردم فلسطین پیدا کرده بود.

نتانیاهو هم قبل از حمله حماس از پایین ترین مشروعیت و محبوبیت برخوردار بود.. جنگ برای دست راستی های مذهبی دیوانه و جانی، نعمت است.

What Palestinians Really Think of Hamas Before the War, Gaza’s Leaders Were Deeply Unpopular—but an Israeli Crackdown Could Change That

More from ونداد زمانی
فلسفه درویشان دوران یونان و رم – ۲
یکی از مهمترین تاکیدات دراویش فیلسوف یونان و رم باستان « یادآوری...
Read More