قشر خاکستری در کار نیست


اکثریت مردم ایران هنوز فرصت لازم دارن تا بپذیرن آخر و عاقبت حکومت مدعی خدا و مذهب، چقدر فاسد و ویرانگره.

ضروریه که همه ایران یکیار برای همیشه با جان و دل حس کنه خدا فقط یک باور شخصیه.

More from مرد روز
نسرین ستوده: مردم ایران خواهان تغییر نظام و همه‌پرسی هستند
وکیل و فعال سیاسی نسرین ستوده در مصاحبه با کریستین امانپور در...
Read More