قشر خاکستری در کار نیست


اکثریت مردم ایران هنوز فرصت لازم دارن تا بپذیرن آخر و عاقبت حکومت مدعی خدا و مذهب، چقدر فاسد و ویرانگره.

ضروریه که همه ایران یکیار برای همیشه با جان و دل حس کنه خدا فقط یک باور شخصیه.

More from مرد روز
زیبایی رویایی بدن زنانه
منبع تصاویرhttps://lascerezasdexondicar.wordpress.com/
Read More