چیزی به نام « خود» وجود ندارد

یکی از تحقیقات مهم در باره کارکردهای مغز انسان، مدعی است که چیزی به نام « خود» وجود ندارد. به این معنی که تصوری که از خودمان داریم وجود واقعی ندارد و نتیجه داستان سازی های نیمکره چپ مغز ما است.

اولین دلیل بنیانی که برای این نظریه مطرح می شود شیوه زندگی یک قبیله در جنگل های آمازون به نام « پراها» می باشد. این قبیله انسانهای اولیه نه در باره گذشته فکر می کنند و نه آینده. همه زندگی شان در لحظه کنونی میگذرد.

انسانهای قبیله « پراها» کلمه ایی برای نگرانی ندارند. برای بچه های شان قصه نمی گویند و ذهن شان درگیر تصورات و خیال بافی های نیمکره چپ مغز شان نیست. آنها اتفاقات گذشته و پیشبینی برای آینده را به مغز خود راه نمی دهند. تجربیات و شناخت شان مثل انسانهای نخستین از زندگی، حسی و تجربه لحظه اکنون بوده است.

انسان اولیه در لحظه و برای رویارویی مداوم برای بقا می زیست و هنوز قدرت تفکر یا داستان پردازی و توجیه اتفاقات گذشته یا حدس و گمان در آینده در درون مغزش شروع به کار نکرده بود

نظریه این بخش از متخصصین عصب شناسی و شعور، می گوید « فکر اینکه من همه کاره وجودم هستم و می دانم چه می خواهم و چه هستم» همگی خیالات ایجاد شده در نیمه چپ مغز ما است»

انسان به کمک توسعه مغز نیمکره چپ مغز، قدرت بیانش را توسعه بخشید و قصه سازی اش و تصور و تخیلش در باره رسیدن به نیازهایش و امنیت و غذا و بقا افزود و برای همین مدام مجبور شد فکر کند…

جمله معروف دکارت: « من می اندیشم پس هستم» جزوی از یک خیالپردازی است تا باور کنیم یک خود متفکر واقعی داریم.

انسان چند هزار سال گذشته به همین خاطر مدام دارد نگرانتر می شود چون تنش و استرس فکری اش مدام افزایش می یابد.

بی دلیل نیست که از مدتی پیش بشر به مذاهب و متدهای فکری نظیر بودایسم و یوگا و مداقه یا حتی موسیقی و ادبیات بیشتر از همیشه پناه می برد چون آنها تکنیک ها و دستوراتی دارند که نشان می دهند چگونه ذهن شلوغ مان را مهار کنیم و مغز را حتی الامکان به سمت سکوت ببریم و …

در باره نویسنده:

Chris Niebauer is a cognitive neuropsychologist and the author of No Self, No Problem: How Neuropsychology Is Catching Up to Buddhism.

We can have freedom without the self
https://iai.tv/articles/chris-niebauer-we-can-have-freedom-without-the-self-auid-2546?_auid=2020

https://iai.tv/video/are-you-an-illusion-the-self

Daniel Everett. (2008). Don’t Sleep, There are Snakes: Life and Language in the Amazonian Jungle. Pantheon Books, New York.