آمار شاعرانه – ویسلاوا شیمبورسکا

از هر صد نفر

آنهایی که همیشه بیشتر می‌دانند ۵۲ نفر

آدمهایی که هر قدم شان را با شک و تردید برمی دارند حدود ۴۸ نفر

آنهایی که همیشه آماده یاری به دیگران هستند البته اگر وقتگیر نباشد ۴۹ نفر

آنهایی که همیشه آدم خوبی هستند چون جور دیگری نمی توانند باشند ۴ نفر شاید هم ۵ نفر

کسانی که به خوشبختی دیگران حسودی نمی کنند ۱۸ نفر

آدمهایی که جوانی، آنها را به اشتباهات گذرا می کشاند یه ذره کمتر یا بیشتر از ۶۰ نفر

آدمهایی که نباید سر راهشون سبز شد ۴۴ نفر

آنهایی که مدام توی ترس از این و اون زندگی می کنند ۷۷

کسانی که قادر هستند شاد باشند یک ذره بیشتر از ۲۰ نفر

وقتی تنها هستند بی آزارند ولی درون جمع وحشی و خطرناک می شوند بدون شک بیشتر از نصف آدمها

آدمهایی که به خاطر شرایط ناگوار مجبور می شوند سنگدل شوند بهتر است نخواهیم حتی حدس بزنیم چند نفر از صد نفر

آدمهایی که گذشته را چراغ راه آینده می دانند تقریبا اندازه آدمهایی هستند که چشم به آینده دوخته اند

افرادی که تنها توقع شان از زندگی دار و ندار شان است ۳۰ نفر… البته امیدوارم اشتباه میکنم

کسانی که دردهای زندگی خم شون کرده و امیدی هم دور و برشون سو سو نمی زند ۸۳ نفر ( دیر یا زود(

آنهایی که معمولی و منطقی و متعادل هستند ۳۵ نفر البته اگر قرار باشد برای رسیدن به این سطح انسانی تلاشی نیاز باشد بیشتر از ۳ نفر در صد نفر نخواهند بود.

آنهایی که لایق توجه و همدلی هستند ۹۹ درصد

آدمهایی که می میرند صد در صد و این تنها آماری است که تغییر نمی کند

by Wislawa Szymborska
translation: Joanna Trzeciak

More from مرد روز
اگر فکر می کنید جوانتر از سن تان هستید مغز سالمی دارید
بر اساس یک تحقیق جدید که توسط دانشگاه سئول منتشر شده است تناسبی...
Read More