ایران کابوس زده در آثار عکاسی صمد قربانزاده

صمد قربانزاده متولد سلماس بیش از ۱۵ سال است که آثار عکاسی اش در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.

تصاویری که او از محیط ایران تهیه کرده است شاید با تکنیک تصویرسازی فراواقعی ایجاد شده است ولی نگاه هوشمندانه ایی است به وضعیت کابوس زده ایران.

https://www.dodho.com/tag/samad-ghorbanzadeh/