حق نظر دادن را از فرانک عمیدی‌ها نگیریم


در ایران آزاد فردا روزنامه نگاران، صاحبنظران و خلاقان ایده ها حق دارند آزادانه و بدون هراس از هتک حرمت، تحقیر ، حذف و حشونت، فراورده های ذهن خود را در جامعه بپراکنند.

هیچکس مقدس نیست و بهتر است صریح و مشخص هر نظر و ایده ایی را انتقاد کرد. ولی انتقاد فرق دارد با حذف کامل همه هویت یک انسان. انکار تلاش های افرادی که نظر و ایده و نگاه کاملا متفاوتی را بر زبان می رانند مغایر با جنبش « زن زندگی آزادی.» است.

فرانک عمیدی به هر دلیلی به عنوان یک روزنامه نگار یک نظر داده. او در نوشته اخیرش مسمومیت دختران مدارس ایران را به نوعی به هراس و وحشت موجود در جامعه ربط داده است. حتی اگر نظر وی اشتباه و مضر بوده باشد تحقیر و توهین و اتهاماتی که به وی شده در ذات خودش ضد ارزش های جنبش زن زندگی و آزادی است.

آزادی را هنوز به دست نیاورده از بین نبریم.

More from ونداد زمانی
پنج نشانه آدم‌های خودشیفته و مردم آزار
دو نوع آدم بدجنس در اجتماع وجود دارند که اگر متوجه نباشیم...
Read More