ترانه گانگستر آمل و رفتار وحشت زده بوکسور بازنده


حکومت رانت و رشوه شیعه سیاسی، مثل بوکسور توی رینگ شده که از هر طرف زیر ضربات حریف قرار گرفته و گیج و گنگ، گاردش را باز کرده بدون اینکه بفهمد وحشت زده و بدون هدف، مشت هایش را در هوا می کوبد.

شیعه سیاسی فاسد متوهم در همه زمینه ها شکست خورده و ترسان و پریشان مثل غریقی رفتار می کند که دستش به هر انسان برسد سعی می کند با به زیر آب کشیدن شان، برای لحظاتی روی آب بماند.

معلم مدرسه را به خاطر این ترانه شاد و شیطنت آمیز بومی از مدرسه اخراج کردند و حتی در ادامه او را وادار کردند در رسانه ها اظهار ندامت کند.


More from مرد روز
پرسپولیس و استقلال و بازی نه چندان جذاب
یکبار دیگر مسابقه دو تیم رقیب قدیمی، که می بایست یک بازی...
Read More