مردان حرف بزنید

قهرمان سبک وزن کشتی رزمی انگلیس « پدی پمبلت» بعد از پیروزی مسابقه اش با قهرمان سابق این رشته جلوی میکروفون احساساتی شد. او از خودکشی دوستش در صبح همان روز گفت و پیروزی اش را تقدیم به او کرد.

او از مردان خواهش کرد که حرف بزنند و بار سنگین زندگی را روی دوش خودشان در سکوت حمل نکنند. او گفت: « حرف بزنید. من ترجیح می دهم وقتی برایم از مشکلاتت حرف میزنی گریه کنم تا بیایم سر قبرت گریه کنم»

او با صدای بلند از مردان خواست سکوت نکنند و مشکلات شخصی شان را با یکی در میان بگذارند.