پهلوان ایرانزمین اینطور از زندان بیرون آمد

خالد پیرزاده مشغول تبلیغ مشروطه خواهی بر روی دیوار ها در سال ۱۳۹۷ دستگیر شد. برای این کارش به ۷ سال زندان محکوم شد. یکبار در اعتراض به وضعیت خودش و تهدید و بی احترامی به خانواده اش پلک یک چشمم را دوخت. یکبار هم با دوختن لب هایش اعتصاب غذا کرد.

به گفته خودش دوبار در دوران بازویی طناب دار به گردنش گذاشتند تا او را بشکنند. شکنجه های جسمی باعث پاره شدن رباط های زانویش شد و حتی بعد از گذشت یک سال از جراحی اضطراری، باید با عصا راه برود.

More from مرد روز