خط مستقیمی بین منافع مردم داخل و خارج کشور وجود ندارد

بسیاری از ما مهاجرین شاید نتوانیم در خیابانهای داخل کشور حضور داشته باشیم و درست به همین دلیل حق نداریم از شما بخواهیم ریسک و خطر رفتن به تظاهرت را به جان بخرید.

اما شک نکنید که بسیاری از ما به سهم خودمان در خیابانهای ایران کتک خورده ایم. دستگیر شده ایم و بسیاری از عزیزان مان را از دست داده ایم.

اغلب ایرانیان خارج کشور برای اولین بار بود که رسما و آشکارا به خیابانهای شهرهای جهان آمده اند و فریاد تغییر رژیم را فریاد زدند. دلایل و شرایط ما با داخل کشور فرق دارد. حتما دیر یا زود اکثریت مردم ایران به اعتصابات و تظاهرات سراسری می پیوندند و بدون شک آن وقت به خاطر همراهی سیل میلیونی جمعیت، پشتیبانی و امنیت کافی به خودی خود در خیابانها ایجاد می شود.

خط مستقیمی بین منافع داخل و خارج وجود ندارد. همه آنهایی که در خیابانهای خطرناک کشور حضور پیدا می کنند اعضای خانواده و فامیل و عزیزان و دوستان بیش از ۶ میلیون ایرانی خارج کشور هستند..

بگذارید مکر حکومت مذهبی که میلیونها ایرانی را از وطن جدا ساخته همینجا جلوی جشم جهان به خودشان برگردانیم.


#مهسا_امینی
#اعتراضات_سراسری

More from ونداد زمانی
دیدن دختر صد در صد دلخواهم در صبح زیبای بهاری – ۲
دختر و پسر جوان بر روی نیمکت پارک نشستند و در حالی...
Read More